Nya ršn om fiskolja och dess betydelse fšr hjŠrnan, hjŠrtat och lederna.


Professor Tom Saldeen


Enligt en relativt ny teori skulle fiskolja spela en betydelsefull roll dŒ det gŠller vŒr utveckling frŒn apmŠnniskor till mŠnniskor, homo sapiens. NŠr vŒra fšrfŠder apmŠnniskorna som bodde i šstra Afrika bšrjade Šta fisk fšrefaller fiskdieten ha verkat som rena gšdningen fšr hjŠrnan, som under en relativt kort period škade tre gŒnger i storlek, medan kroppsstorleken i švrigt pŒverkades betydligt mindre. Parallellt med storleksškningen pŒverkades hjŠrnans funktion positivt. Man anser att fettsyrorna i fisken skulle ha varit av avgšrande betydelse fšr den mŠnskliga intelligensens utveckling och ligga bakom att vi med vŒr stora hjŠrna blivit skapelsens krona. VŒra fšrfŠder i šstra Afrika skulle sŒledes haft en utvecklingshistorisk fšrdel genom att de bšrjade leva pŒ fisk. Studier har visat att fettsyremšnstert i fiskar frŒn detta omrŒde ligger nŠrmare mŠnniskohjŠrnans Šn nŒgon annan nŠringskŠlla. Fiskfettsyror behšvs Šven i fortsŠttningen om vi skall fortsŠtta att utveckla vŒr hjŠrna.

Mot bakgrund av ovanstŒende Šr det inte fšrvŒnande att de gamla talesŠtten att man blir intelligent av att Šta fisk eller att fisk Šr fšda fšr hjŠrnan uppkommit. Studier har visat att tillfšrsel av fiskfettsyror eller fiskolja kan ška problemlšsningsfšrmŒgan hos smŒ barn och intelligenskvoten hos barn i skolŒldern. En studie har visat att hjŠrnans funktion kan fšrbŠttras redan kort tid efter intag av fiskfettsyror vilket medfšrt att ungdomar i Japan bšrjat inta fiskolja infšr proven i skolan i fšrhoppningen om att resultaten skulle bli bŠttre. Barn med lŒga halter av fiskfettsyror i sina celler har befunnits ha lŠgre prestationsfšrmŒga i till exempel matematik och svŒrigheter bŒde att somna in pŒ kvŠllen och stiga upp pŒ morgonen. Fiskolja har pršvats med god effekt pŒ barn som Šr hyperaktiva och splittrade med exemplevis minskad uppmŠrksamhet i skolan.

Vidare har fiskolja visat sig ha effekt pŒ depression. Vid depression ses ofta en minskad koncentration av serotonin i hjŠrnan. Serotoninkoncentrationen har visat sig vara kopplad till koncentrationen av omega-3 fettsyror, speciellt DHA varfšr det Šr tŠnkbart att fiskolja vid depression verkar genom samma mekanismer som vissa nya mediciner mot depression, nŠmligen genom att ška serotoninkoncentrationen i hjŠrnan. Fiskolja har ocksŒ visat sig ha en viss effekt pŒ demens bŒde nŠr denna Šr orsakad av blodkŠrlsfšrŠndringar och nŠr den Šr orsakad av Alzheimer.

Sammantaget tyder dessa studier pŒ att fiskolja kan ha mycket betydelsefulla effekter pŒ hjŠrnan.

Experimentella studier har visat att stabiliteten hos fiskoljan (antioxidantinnehŒllet) har stor betyelse fšr effekten pŒ hjŠrnan. Intag av stabil fiskolja škar halten av DHA i hjŠrnan och škar ocksŒ det sŒ kallade kvŠveoxidsyntaset, en viktig lŠnk i hjŠrnans kommunikationsnŠt. KvŠveoxidsyntaset Šr nšdvŠndigt fšr bildningen av kvŠveoxid som har stor betydelse fšr inlŠrning och minne. Dessa positiva fšrŠndringar Šr mycket starkare efter intag av stabil fiskolja, dvs fiskolja dŠr den ursprungliga antioxidantaktiviteten ŒterstŠllts, Šn efter tillfšrsel av fiskolja som inte Šr skyddad av ett optimalt antioxidantinnehŒll. Vid tillfšrsel av fiskolja Šr bŒde fettsyrorna EPA och DHA betydelsefulla fšr hjŠrnans funktion. En del EPA omvandlas i kroppen till DHA och EPA hŠmmar nedbrytningen av DHA.

Om vŒra fšrfŠder apmŠnniskorna kan sŠgas vara upphovet till vŒr kunskap om fiskolja och hjŠrna, har vi fŒtt kunskapen om fiskoljans betydelse fšr hjŠrtat och lederna frŒn eskimŒerna. Trots att eskimŒernas diet har ett mycket hšgt fettinnehŒll Šr sŒvŠl hjŠrt-kŠrlsjukdom som ledbesvŠr mycket sŠllsynta bland eskimŒerna. Detta har visat sig bero pŒ att det fett de intar Šr av ett slag som visat sig vara mycket nyttigt. Det nyttiga fettet finns i fet fisk och andra djur som lever pŒ stort djup i haven. Fšr att fiskarna šver huvud taget skall kunna ršra sig och šverleva i det mycket kalla vattnet mŒste deras fett vara mjukt, vilket beror det hšga innehŒllet av omega-3 fettsyror. Omega-3 fettsyror som EPA och DHA gšr ocksŒ cellerna hos mŠnniskan mjukare och mera formbara. DŠrmed blir Šven lederna och huden mjukare och blodkŠrlen mera elastiska . Omega-3 fetttsyrorna har stor betydelse fšr cellernas formbarhet och funktion. Formbarheten beror till stor del pŒ fettsyrornas struktur. Medan mŠttade fettsyror Šr raka Šr omega-3 fettsyror som EPA och DHA kraftigt bšjda beroende pŒ sina dubbelbindningar. MŠttade, raka fettsyror sitter tŠtt packade i cellvŠggen som dŒ blir stel medan kraftigt bšjda fettsyror som EPA och DHA inte kan packas sŒ tŠtt eftersom de tar mera plats vilket gšr cellvŠggen mjukare och mera formbar.

Vi observerade fšr mŒnga Œr sedan att svenskar som dšr i hjŠrtsjukdom har mycket lŒga halter av omega-3 fettsyror i sitt hjŠrta, och vi beslšt dŒ att fšrsška studera om tillfšrsel av fiskolja med omega-3 fettsyror kunde motverka hjŠrtdšdsfall. Vi kunde dŒ konstatera att intag av stabil fiskolja kunde stabilisera hjŠrtat sŒ att oregelbunden hjŠrtverksamhet, eller sŒ kallade kammarflimmer kunde fšrhindras. Kammarflimmer Šr den vanligaste orsaken till plštslig hjŠrtdšd. Plštslig hjŠrtdšd Šr i sin tur vŒr vanligaste dšdsorsak och drabbar ca 20 000 individer i Sverige Œrligen. Det totala dšdsantalet i vŒrt land Šr ca 90.000, varav hŠlften beror pŒ hjŠrt-kŠrlsjukdom. I dag, mŒnga Œr senare vet vi att att fiskolja, fet fisk eller omega-3 fettsyror verkligen kan fšrebygga plštslig hjŠrtdšd.15 olika studier omfattande totalt ca 65 000 personer har visat att dšdligheten kan sŠnkaas med 20-30%. En anledning till att plštslig hjŠrtdšd Šr sŒ vanlig kan vara att vi minskat vŒrt intag av omega-3 fettsyror med ca 80% under de senaste 80 Œren.

I ett flertal experimentella och kliniska studier har vi studerat effekten av naturlig stabil fiskolja. En naturlig fiskolja Šr inte kemiskt fšrŠndrad och innehŒller maximalt 38% omega-3 fettsyror. Intag av fiskolja resulterade i en kraftig sŠnkning av triglyceriderna i blodet hos fšrsškspersoner och patienter. Fšrhšjda triglycerider Šr en viktig riskfaktor fšr hjŠrtkŠrlsjukdom. Studier pŒ šver 50 000 personer har visat att en škning av triglyceriderna pŒ 1 mMol/L škar risken fšr hjŠrtkŠrlsjukdom med 32% hos mŠn och 76% hos kvinnor. Hšgt kolesterol hos personer med lŒga triglycerider Šr ofarligare Šn hšgt kolesterol hos personer med normala eller hšga triglycerider. Hšga triglycerider i kombination med lŒg halt av det goda kolesterolet (HDL) Šr en mycket kraftig riskfaktor. En hšg triglycerid/HDL-kvot Šr 16 gŒnger farligare Šn en lŒg triglycerid/HDL-kvot. Vi har genom egna fšrsšk och studier av litteraturen inte kunnat finna nŒgon substans eler medicin som har bŠttre effekt pŒ triglyceriderna Šn naturlig stabil fiskolja. Fiskoljan škade ocksŒ det goda kolesterolet och minskade halten av det onda kolesterolet (LDL) mŒttligt hos mŒnga, men inte alla undersškta. En mycket intressant effekt av fiskolja pŒ det onda kolesterolet Šr att fiskolja pŒverkar LDL-partikelns struktur sŒ att den blir stšrre och mindre tŠt och dŠrmed mindre benŠgen att framkalla Œderfšrkalkning. Naturlig stabil fiskolja minskade ocksŒ lipoproten (a) som Šr en Šrftlig, viktig riskfaktor fšr hjŠrt-kŠrlsjukdom. Av speciellt intresse Šr fiskolja hos kvinnor i menopausen som har hormonterapi. Hormonterapin minskar det onda, och škar det goda kolesterolet. Hormonterapin minskar dock inte insjuknandet i hjŠrt-kŠrlsjukdom, vilket kan bero pŒ att triglyceriderna samtidigt škar. Fiskolja som sŠnker triglyceriderna kan dŠrfšr rekommenderas till kvinnor i menopaus som har hormonterapi. €ven ledsjukdomar och andra inflammatoriska tillstŒnd Šr sŠllsynta hos eskimŒerna. Fšrklaringen till detta Šr att fettsyrorna omvandlas till nyttiga hormonliknande Šmnen som motverkar inflammation. Fšrutom att gšra cellvŠggarna mjukare och dŠrmed lederna och muskulaturen mjukare verkar sŒlunda omega-3 fettsyrorna genom att ge upphov till gynnsamma hormonliknande Šmnen som motverkar inflammation. Att dessa fšrŠndringar Šger rum i kroppens alla celler fšrklarar varfšr tillfšrsel av fiskolja kan ha effekt pŒ sŒ skilda organ som hjŠrna, hjŠrta, leder, blodkŠrl och hud.

En analys av resultaten frŒn 10 olika studier visade sammantaget att tillfšrsel av fiskolja minskar antalet šmma leder och ledstelheten hos patienter med reumatiska besvŠr. Naturlig stabil fiskolja visade speciellt gynnsam effekt pŒ ledstelhet. Fiskolja visade sig motverka ledsmŠrta och minska behovet av mediciner mot vŠrk. Fiskoljan verkar genom samma mekanismer som vŠrk- och inflammationshŠmmande mediciner inklusive de nya sŒ kallade COX-2 hŠmmarna (Celebra, Vioxx). Dessutom har fiskolja en unik specifik effekt genom att hŠmma nedbrytningen av ledbrosket .

Fiskoljans inflammationshŠmmande egenskaper kan ocksŒ anvŠndas i andra sammanhang. Allergiska besvŠr frŒn nŠsa, šgon och luftršr kan pŒverkas positivt av fiskolja, men behandlingen bšr helst pŒbšrjas nŒgra veckor fšre fšrvŠntade besvŠr. €ven inflammatoriska fšrŠndringar i mage och tarm som magkatarr, Crohn:s sjukdom och ulceršs kolit kan pŒverkas positivt av fiskolja. Vi har speciellt intresserat oss fšr den form av magkararr som framkallas av stšrningar i mšnstert av hormonliknande Šmnen. Dessa stšrningar motverkades av naturlig stabil fiskolja. Fiskolja Šr det i sŠrklass bŠst dokumenterade naturlŠkemedlet. Naturlig fiskolja har anvŠnts av ett stort antal personer šver hela vŠrlden i mŒnga Œr utan att nŒgra allvarliga biverkningar kunnat upptŠckas. Studier har dock visat att koncentrerade fiskoljor kan ge škad blšdningstendens och fšrkortad koagulationstid i samband med intag av blodfšrtunnade medicinen Waran. DŒ Waranet kombinerades med naturlig fiskolja sŒgs dŠremot inga biverkningar. Vi har kontrollerat blšdningtiden pŒ hundratals personer som fŒtt naturlig stabil fiskolja och inte sett nŒgot fall med škad blšdningstid. Nyligen har visats att hšgkoncentrerad fiskolja kan ge upphov till mindre šnskvŠrda effekter hos hjŠrtsjuka, vilket tycks bero pŒ att preparationen inte varit stabil. Sammanfattningsvis, har stabil fiskolja mycket intressanta effekter. Allra mest intressant Šr effekten pŒ oregelbunden hjŠrtverksamhet och plštslig hjŠrtdšd. Fiskoljan fšrbŠttrar ocksŒ blodfetterna, lindrar ledproblem och fšrbŠttrar hjŠrnans funktion. Om den sistnŠmnda effekten kommer vi att fŒ hšra mycket mera under de nŠrmaste Œren.

Referenser:

Saldeen T. Fiskolja och hŠlsa med fokus pŒ naturlig stabil fiskolja. SwedeHealth Press. Uppsala 1-64, 1997. Haglund O, Wallin R, Luostarinen R, Saldeen T. Effects of a new fluid fish oil concentrate, Eskimo-3, on triglycerides, cholesterol, fibrinogen and blood pressure. Journal of Internal Medicine 227:347-353, 1990. Haglund O, Luostarinen R, Wallin R, Saldeen T. Effects of fish oil on triglycerides, cholesterol, lipoprotein(a), atherogenic index and fibrinogen. Influence of degree of purification of the oil. Nutrition Research 12:455-468, 1992. Haglund O. Effects of fish oil on risk factors for cardiovascular disease. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 428 Doctoral thesis, Uppsala University , 1993. Yang BC, Saldeen TGP, Bryant JL, Nichols WW, Mehta JL. Long-term dietary fish oil supplementation protects against ischemia-reperfusion-induced myocardial dysfunction. American Heart Journal 126:1287-1292, 1993. Luostarinen R. Studies on (n-3) polyunsaturated fatty acids. With special reference to cardiovascular disease. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 558 Doctoral thesis, Uppsala University, 1995. Saldeen T, Luostarinen R, Mehta JL. N-3 fatty acids and sudden cardiac death. In n-3 fatty acids: Prevention and treatment in vascular disease. Bi & Gi Publishers, Verona, Springer Verlag, London, 125-139, 1995. Engstršm K, Alving B, Wallin R, Saldeen T. Stable fish oil has better effect on cholesterol and joint stiffness than ordinary fish oil. (Swe.) Hygiea 105(1):373, 1996. Saldeen A-S, Engstršm K, Ršnneberg R, Wallin R, Mehta J, Saldeen T. Effect of stable and ordinary fish oil containing high concentrations of EPA and DHA, respectively, on nitric oxide synthase and DHA content in the brain. (Swe.) Hygiea 105(1):373, 1996. Mehta JL, Puri S, Saldeen T. Role of antioxidant vitamins and omega-3 fatty acids in the prevention of coronary artery disease. Harrison’s Textbook of Medicine (Ed E. Braunwald), USA, 2000 Saldeen T, Mehta JL. Fish oil- potential therapy for inflammatory atherosclerosis. In: Inflammatory and infection basis of atherosclerosis. (Ed. J. L. Mehta). DirkhŠusen Verlag AG, Basel, Switzerland, pp 243-257, 2001 Saldeen T, Engstršm K, Jokela R, Wallin R. Importance of in vitro stability for in vivo effects of fish oils. In: Natural antioxidants and anticarcinogens in nutrition, health and disease. The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK. Special Publication 240:326-330, 1999.

Tillbaka till Artikelindex>>>